Quy trình xử lý ni tơ nước thải cao su (P1)

Quy trình xử lý ni tơ nước thải cao su (P1)

1. Sản phẩm sinh học xử lý ni tơ

quy trinh xu ly ni tơ nước thải cao su

+ Sản phẩm Aquaclean ACF32

Aquaclean ACF32 chứa đựng một hỗn hợp gồm 32 chủng vi sinh vật đã được tuyển chọn với mật độ 387/450 triệu vi sinh/ml trong đó có chứa các nhóm sinh vật chính như vi khuẩn hiếu khí/thiếu khí tùy nghi B. subtilis, B.amyloliquifaciens, Bacillus licheniforms, vi khuẩn nitrate hóa Nitrobacter winogradskyi, Nitropseudomonas europaea, vi khuẩn quang năng Rhodopseudomonas palustris.

a. Quá trình nitrate hóa

Vi khuẩn Nitrosomonas spp chuyển hoá ammonia thành nitrite. Giai đoạn này gọi là giai đoạn Nitrite hóa. Quá trình oxy hóa NH4+ thành NO2- bằng không khí và tạo ra năng lượng:

NH4+ + 3/2 O2 --> NO2- + H2O + 2H+ + năng lượng

Năng lượng dùng để đồng hóa CO2 để tạo ra carbon hữu cơ. Enzyme xúc tác quá trình này là các enzyme của quá trình hô hấp hiếu khí.

Vi khuẩn Nitrobacter spp chuyển hoá nitrite thành nitrate. Phản ứng oxi hóa nitrite để cung cấp năng lượng cho quá trình đồng hóa năng lương CO2.

NO2- + ½ O2 --> NO3- + năng lượng

Bổ sung sản phẩm Aquaclean™ ACF-32& NA vào bể sinh học hiếu khí để giúp chuyển hóa từ ammonia sang nitrite và nitrate.

b. Quá trình khử nitrate hóa

Xảy ra trong bể anoxic với các nhóm vi khuẩn khử nitrat và một số nhóm vi khuẩn Bacilus (B. subtilis, B.amyloliquifaciens, Bacillus licheniforms…)

NO3- + 1,08 CH3OH + H+ --> 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O

NO2- + 0,67 CH3OH + H+ --> 0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47 CO2 + 1,7 H2O

Ngoài ra sự có mặt của Aquaclean ACF32 còn gia tăng toàn diện tốc độ ôxy hoá, tăng đáng kể khả năng phân huỷ sinh học. Quần hợp vi sinh vật này làm giảm BOD, COD, SS đầu ra, và cải thiện khả năng lắng trong các công đoạn làm sạch phía sau, trong khi đó chúng cũng làm giảm thể tích bùn của các hợp chất khó phân huỷ như: acid béo, các hợp chất hoá học đa dạng, hydrocarbon và các chất xơ khác.

+ Sản phẩm Aquaclean Nitrifier Activator

Aquaclean™ Nitrifier Activator - là công thức dinh dưỡng vi mô và quần thể các vi sinh vật khử nitrat hóa được chọn lọc riêng biệt dưới dạng bột để đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình Nitrate hoác và khử Nitrate hoá trong các thiết bị xử lý nước thải tương ứng. Aquaclean™ NA Activator bao gồm vi khuẩn Bacillus Lichenniforms, Bacillus amyloliquifaciens, Bacillus subtilis… và các vi khuẩn vi khuẩn nitrate hóa Nitrobacter winogradskyi, Nitropseudomonas europaea… với mật độ gấp 10 lần ACF-32 được sản xuất để hỗ trợ quá trình Nitrate hóa và khử Nitrate triệt để nhất trong nước thải.

Sử dụng kết hợp ACF-32 và NA Activator là giải pháp tối ưu, tiết kiệm, hiệu quả nhất để loại bỏ Nitơ ở dạng NH4+ sang dạng Nitơ phân tử (khí trời), đảm bảo nước xả thải đạt Quy chuẩn nước thải cho phép tương ứng.

2. Một số điều kiện hoạt động thích hợp cho vi sinh

  • Nhiệt độ: 10-40 oC
  • pH: 4 – 9
  • Tỷ lệ C:N:P = 100:5:1
  • DO trong bể >2mg/l
  • BOD < 10.000mg/l
  • COD < 12.000 mg/l
  • Độ mặn < 30 ‰

Phần 2: Quy trình xử lý ni tơ nước thải cao su (P2)

Trở về trang đề mục