ACF 32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị

ACF 32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị

ACF 32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị

 - Hotline: Môi trường        0914.812.442

Xử lý nước thải đa ngành: • Được dùng cho tất cả các loại nước thải / Giảm COD, BOD và chất rắn lơ lửng, đầu ra.

• Giảm thể tích bùn và các hợp chất khó phân hủy/ Cân bằng cộng đồng vi khuẩn hữu hiệu trong bùn hoạt tính.

• Làm giảm và điều chỉnh mùi của toàn hệ thống / Oxy hóa hợp chất chứa Ni tơ (quá trình Nitrate hóa).

Ủ phân compost:

• Phá vỡ các hợp chất khó phân hủy. 

• Chuyển đổi các chất dinh dưỡng trong các hợp chất này thành các dạng dễ sử dụng hơn.

• Rút ngắn thời gian ủ phân compost, ổn định nhiệt độ khối ủ.

• Giảm mùi hôi phát sinh.

Nước rỉ rác/ Rác thải: 

• Kết hợp với Aquaclean OC.

• Giảm mùi hôi, tăng cường phân hủy chất hữu cơ khó phân hủy.

• Hiệu quả giảm nồng độ COD, N-NH4 sau xử lý.

Hệ thống Biogas: 

• Cải thiện sản lượng khí sinh học thu hồi (%CH4 = 60% - 64%).

• Tăng tải trọng hữu cơ (ORL) trong hệ thống xử lý.

• Đẩy nhanh tốc độ phân hủy chất hữu cơ.

 

 

Sản phẩm BIOCLEAN cải tiến
ACF 32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị ACF 32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị Xử lý nước thải đa ngành, giảm nhanh BOD, COD, TSS, đạt tiêu chuẩn xả thải
ACF OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại ACF OC - Vi sinh xử lý mùi hôi rác thải, nước thải, chuồng trại Kiểm soát, ngăn chặn mùi, hiệu quả 3-4h, không chứa hương
ACF SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải ACF SA - Giảm đến 40% bùn trong hệ thống xử lý nước thải Giảm 40% lượng bùn, ngăn mùi hôi, tăng khả năng lắng, lọc nước
ACF SC MARINE - Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao ACF SC MARINE - Vi sinh xử lý được nước thải khó phân hủy có độ mặn cao Xử lý được các loại nước thải có đặc tính khó phân hủy, độ mặn cao như: chế biến rau quả, nước thải thủy sản...
ACF NITRO ACTIVATOR - Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng ACF NITRO ACTIVATOR - Vi sinh chuyên dụng dùng trong xử lý Nitơ cao vượt ngưỡng Tăng cường và thúc đẩy quá trình Nitrate hóa, khử Nitrate hóa mạnh
ACF AD ACTIVATOR - Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí ACF AD ACTIVATOR - Vi sinh nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí Tối ưu hóa quá trình phân hủy kị khí; Thúc đẩy nhanh quá trình sinh khí CH4. Phân hủy nhanh các chất hữu cơ khó phân hủy. Hỗ trợ giảm BOD, COD