Công ty quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải – Đồng Nai

Công ty quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải – Đồng Nai

Công ty quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải – Đồng Nai

 - Hotline:   0948.232.813

Lưu lượng ngày đêm: 5000 m3

COD đầu vào = 500 mg/l

YÊU CẦU XỬ LÝ BOD & GIẢM BÙN

  • COD đầu vào = 500mg/L

  • COD trước khi xử lý bằng Aquaclean = 100mg/L

  • COD sau khi dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 = 60mg/L

--> Tăng hiệu quả xử lý từ 80% lên 88%

Quá trình sử dụng vi sinh xử lý bùn Aquaclean ACF-SA

  • Sau 30 ngày, bùn phát sinh ¯15%/ ngày

  • Sau 60 ngày, bùn phát sinh ¯ 25%/ngày

--> Sau 90 ngày, bùn phát sinh - 30%/ngày

--> Giảm bùn chi phí nhân công,    chi phí xử lên tới 30%

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam