Xử lý BOD, COD, NH3 nước thải công nghiệp thủy sản Tp. Cần Thơ

Xử lý BOD, COD, NH3 nước thải công nghiệp thủy sản Tp. Cần Thơ

Xử lý BOD, COD, NH3 nước thải công nghiệp thủy sản Tp. Cần Thơ

 - Hotline: 0948.232.813

Công ty xả thải với công suất 300m3/ ngày đêm

Sau khi xử bằng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32

Thông số

Đầu vào

Đầu ra

QCVN

COD (mg/l)

1.707

28

50

BOD (mg/l)

1.665

15,5

30

NH3-N (mg/l)

75,4

0,46

5

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam