Xử lý BOD, COD, TSS tại xí nghiệp xử lý nước thải Tp. HCM

Xử lý BOD, COD, TSS tại xí nghiệp xử lý nước thải Tp. HCM

Xử lý BOD, COD, TSS tại xí nghiệp xử lý nước thải Tp. HCM

Sau khi xử lý bằng Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32

  • Loại bỏ mùi hôi trong vòng 1 tuần
  • Giảm 30 – 50% các thông số ô nhiễm
  • Đạt hiệu suất 50 – 80% sau 6 tuần xử lý
  • Cải thiện nồng độ các chất ô nhiễm
Thông số đầu ra Thông số đầu ra sau khi dùng Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32

BOD = 70 – 90 mg/L

COD = 120 -200mg/L

TSS   = 100 – 200mg/L

BOD = 30 – 50 mg/L

COD = 40 – 100 mg/L

TSS   = 30 – 80 mg/ L

 - Hotline:  0948.232.813

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam