Xử lý BOD, H2S trong hệ thống Biogas nước thải tinh bột – tỉnh Dak Nông

Xử lý BOD, H2S trong hệ thống Biogas nước thải tinh bột – tỉnh Dak Nông

Xử lý BOD, H2S trong hệ thống Biogas nước thải tinh bột – tỉnh Dak Nông

Lưu lượng: 1.644 m3 / ngày đêm

Liều dùng: 2,5 lít / ngày

HIỆU QUẢ:

  • Giảm COD trong nước thải
  • Thúc đẩy quá trình tăng khí sinh học từ 20-50%
  • Giảm đáng kể khí sunlfua hydro trong hệ thống, giảm sự ăn mòn thiết bị

 - Hotline:  0948.232.813

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam