Xử lý giảm khối lượng bùn thải Spring Valley

Xử lý giảm khối lượng bùn thải Spring Valley

Xử lý giảm khối lượng bùn thải Spring Valley

 - Hotline: Ms. Anna 0989.771.530

Hồ sơ dự án:

Dự án: 180 ngày (11/6/ 2012)

Kích thước đầm : 14.1 mẫu Anh

Mục tiêu dịch vụ:

  • Xử lý sinh học để giảm khối lượng của bùn thải

Phạm vi dự án:

  • Ngoài ra các vi khuẩn kết hợp liên tục (24/7) với máy trộn năng lượng thấp trong các hồ
  • Trộn đường kính bằng 10 lần chiều sâu
  • Các chuyển động là chiều ngang do các Thiết kế của cánh quạt

Hiệu suất tóm tắt sau khi sử dụng dòng sản phẩm Bio:

  • Giảm 25% chất rắn bay hơi
  • Giảm bùn (19,4 tấn / ngày)
  • Giảm 9% Ammonia Nitrogen từ 1.691mg / kg còn 1.540 mg / kg