Xử lý hồ chứa nước rỉ rác tại huyện Cái Răng - Cần Thơ

Xử lý hồ chứa nước rỉ rác tại huyện Cái Răng - Cần Thơ

Xử lý hồ chứa nước rỉ rác tại huyện Cái Răng - Cần Thơ

Trước xử lý:

  • Mùi hôi nhiều
  • COD, BOD cao
  • Bùn đáy nhiều

Sau xử lý:

  • Giảm mùi hôi
  • Giảm bùn đáy 20-30%
  • Giảm COD, BOD

 - Hotline: 0948.232.813

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam