Xử lý nước rỉ rác bãi rác Cờ Đỏ (Cần Thơ)
Xử lý nước rỉ rác bãi rác Cờ Đỏ (Cần Thơ)

Xử lý nước rỉ rác bãi rác Cờ Đỏ (Cần Thơ)

Xử lý nước rỉ rác bãi rác Cờ Đỏ (Cần Thơ)

  • Giảm rõ rệt mùi hôi nước rỉ
  • Giảm nồng độ chất ô nhiễm & khó phân hủy
  • Nước thải sau xử lý đảm bảo quy chuẩn QCVN sẽ xả ra nguồn tiếp nhận

Ưu điểm của công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng vi sinh:

  • Hiệu suất xử lý các chỉ tiêu BOD, COD, Nitơ cao
  • Xử lý triệt để hàm lượng kim loại nặng có trong nước thải
  • Tận dụng bãi chôn lấp để không phải xử lý bùn
  • Đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra
  • Có thể tái sử dụng nước thải sau xử lý cho mục đích tưới cây, tưới đường, rửa xe …

 - Hotline:0948.232.813

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam