Xử lý nước rỉ rác bãi rác Ô Môn (Cần Thơ)
Xử lý nước rỉ rác bãi rác Ô Môn (Cần Thơ)

Xử lý nước rỉ rác bãi rác Ô Môn (Cần Thơ)

Xử lý nước rỉ rác bãi rác Ô Môn (Cần Thơ)

  • Giảm rõ rệt mùi hôi nước rỉ
  • Giảm nồng độ chất ô nhiễm & khó phân hủy
  • Nước thải sau xử lý đảm bảo quy chuẩn QCVN sẽ xả ra nguồn tiếp nhận

Ưu điểm của công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng vi sinh:

  • Hiệu suất xử lý các chỉ tiêu BOD, COD, Nitơ cao
  • Xử lý triệt để hàm lượng kim loại nặng có trong nước thải
  • Tận dụng bãi chôn lấp để không phải xử lý bùn
  • Đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra
  • Có thể tái sử dụng nước thải sau xử lý cho mục đích tưới cây, tưới đường, rửa xe …

 - Hotline: 0948.232.813

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam