Xử lý nước thải khu công nghiệp – Tp. HCM

Xử lý nước thải khu công nghiệp – Tp. HCM

Xử lý nước thải khu công nghiệp – Tp. HCM

 - Hotline: 0948.232.813

Chỉ tiêu

Đầu vào

Đầu ra

Đầu ra (sử dụng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32)

COD, mg/l

951

120

50

Hiệu quả xử

87 %

95%

BOD, mg/l

495

70

28

Hiệu quả xử

86%

94%

SS, mg/l

140,4

40

10,5

Hiệu quả xử

72%

93%

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam