Xử lý nước thải và dầu mỡ của khách sạn 5 sao – Tp. HCM

Xử lý nước thải và dầu mỡ của khách sạn 5 sao – Tp. HCM

Xử lý nước thải và dầu mỡ của khách sạn 5 sao – Tp. HCM

 - Hotline: 0948.232.813

Hiện trạng:

  • Công suất: 600 m3/ ngày đêm
  • Nước có nhiều dầu mỡ, COD, BOD, SS chưa đạt yêu cầu

Sau khi dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32  & vi sinh bẫy mỡ BIO FG

  • Loại bỏ dầu mỡ, mùi hôi
  • 50– 80%  các thông số ô nhiễm
Thông số đầu ra Thông số đầu ra sau khi dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32

BOD = 80 mg/L

COD = 140mg/L

TSS   = 60mg/L

BOD = 30  mg/L

COD = 40 mg/L

TSS   = 20 mg/ L

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam