Xử lý thông số BOD, COD, TSS, giảm mùi nhà máy xử lý nước thải Missouri, Texas, Mỹ

Xử lý thông số BOD, COD, TSS, giảm mùi nhà máy xử lý nước thải Missouri, Texas, Mỹ

Xử lý thông số BOD, COD, TSS, giảm mùi nhà máy xử lý nước thải Missouri, Texas, Mỹ

 - Hotline: Ms.Mai   0914.838.782

Hồ sơ dự án:

Dự án : tháng 6 năm 2011

Công suất máy : 1,63 MGD

Mục tiêu dịch vụ:

  • Kiểm soát hệ thống thu gom FOG và Mùi
  • Giảm COD, BOD và TSS
  • Nâng cao chất lượng nước thải
  • Giảm sử dụng năng lượng và giảm bùn thải

Hiệu suất tóm tắt:

  • Giảm 30% BOD
  • Giảm 14% TSS
  • Giảm 65% amoniac
  • Giảm 31% bùn