Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụng công nghệ sinh học

1. Ứng dụng CNSH trên Cây Lúa Vĩnh Long

2. Ứng dụng BVTV sinh học trên Dâu Tây

3. Ứng dụng CNSH xử lý tuyến trùng rễ Hồ Tiêu tại Bình Phước

4. Ứng dụng CNSH trên Cây có múi Vĩnh Long

www.biotech-agri.org

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam
Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học