Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụng công nghệ sinh học

1. Ứng dụng CNSH trên Dưa lưới – TT CNSH HCM

2. Cao su Nhật Nam

3. Ứng dụng CNSH trên cây Hồ Tiêu - Lộc Ninh

4. Ứng dụng CNSH trên cây Thanh Long - Dự án ACP

www.biotech-agri.org

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam
Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học