Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụng công nghệ sinh học

1. Dự án chuyển giao công nghệ vi sinh vào sản xuất rau sạch tại Công ty TTHH Kim Bằng TP Đà Lạt

2. Dự án xử lý khôi phục cây Chanh bằng công nghệ vi sinh và BVTV sinh học tại huyện Phụng Hiệp

3. Dự án chuyển giao công nghệ vi sinh ứng dụng trong canh tác cây Cam Sành tại Tam Bình và Trà Ôn – Vĩnh Long

4. Dự án chuyển giao CNSH vào sản xuất trà Ô Long tại Nông Trường trà Tâm Châu – Bảo Lộc

www.biotech-agri.org

Dự án tiêu biểu tại Việt Nam
Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học
Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học Ứng dụng công nghệ sinh học