Nhà máy xử lý rác thải phục hồi xây dựng và xây dựng bãi chôn lấp, Hoa Kỳ

Nhà máy xử lý rác thải phục hồi xây dựng và xây dựng bãi chôn lấp, Hoa Kỳ

Nhà máy xử lý rác thải phục hồi xây dựng và xây dựng bãi chôn lấp, Hoa Kỳ

 - Hotline: Ms.Mai   0914.838.782

Sử dụng Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 & Aquaclean ACF-SA pha loãng và sử dụng qua giếng phun

Kết quả:

*** BOD giảm 23%, COD 70%

*** H2S trong nước rỉ giảm xuống mức không thể phát hiện, loại bỏ hết hẳn mùi hôi

*** Giảm Amoniac 19% và Phốt pho giảm 50%

*** Giảm chi phí vận chuyển để loại bỏ nước rỉ rác