Đại diện của S&E Microbiology USA

Đại diện của S&E Microbiology USA

Đại diện của S&E Microbiology USA

Trong nuôi trồng thủy sản, môi trường ao nuôi là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng suất vật nuôi. Khi môi trường nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến vật nuôi như gây thiếu oxy trong ao nuôi, tạo ra các khí độc NH3, NO2, H2S, bùn đáy làm vật nuôi bỏ ăn, chậm lớn và dễ mắc các bệnh nguy hiểm gây thiệt hại đến năng suất khi thu hoạch. Vi sinh Aqua thủy sản hoàn toàn có khả năng giúp người nuôi giải quyết triệt để các vấn đề trên

- Giúp xử lý, giảm các chất khí nặng mùi, độc hại và các chất ô nhiễm trong ao, hồ. 

- Giúp xử lý bùn đáy, mùi nước trong ao, hồ nuôi tôm, cá. 

- Xử lý khí độc trong ao nuôi thủy sản.

- Xử lý phèn trong ao nuôi thủy sản.

www.biotech-aqua.org

Hotline:   Thủy sản           0947.87.99.22